Giải thưởng Kiến Trúc Xanh Việt Nam

  • Dự án: Vegan House
  • Năm: 2018

Hạng mục: Sử dụng tài nguyên năng lượng hiệu quả