Giải thưởng Wienerberger Brick

  • Dự án: Lee&Tee House
  • Năm: 2018

Hạng mục: Feeling at Home
Đề cử