Giải thưởng Top 10 Houses

  • Dự án: OldMeetsNew House
  • Năm: 2019