Giải thưởng Spec Go Green

  • Dự án: Lee&Tee House
  • Năm: 2017

Hạng mục: Kiến Trúc Sư Trẻ
Top 10