Giải thưởng Spec Go Green

  • Dự án: OldMeetsNew House
  • Năm: 2019

Hạng mục: Kiến Trúc Sư Trẻ
Top 5